Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   2 - Toepasselijkheid
Artikel   3 - Aanbiedingen/overeenkomsten
Artikel   4 - Order annuleren
Artikel   5 - Prijzen
Artikel   6 - Levering
Artikel   7 - Recht van retour
Artikel   8 - Leverbaarheid artikelen
Artikel   9 - Verantwoordelijkheid
Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 11 - Klachten

 • Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

Green Garden VOF
Leidsestraat 170
2182 DS Hillegom
Telefoonnummer: +31(0)252 528230
E-mailadres: info@greengardenflowerbulbs.nl
KvK-nummer: 28064503
Btw-identificatienummer: NL812734506B01

 • Artikel 2.Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Green Garden zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Green Garden worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Green Garden worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Green Garden ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

 • Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Green Garden zijn vrijblijvend en Green Garden behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Green Garden. 
Green Garden is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Green Garden dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 • Artikel 4. Order annuleren

Annuleringen dienen te worden gemeld via ons email adres info@greengardenflowerbulbs.nl. De koper heeft het recht om binnen vijf werkdagen de overeenkomst te annuleren. Is uw bestelling nog niet verwerkt, dan kunt u uw bestelling direct kosteloos annuleren. Is uw bestelling al wel verzonden, dan bent u verplicht om de gemaakte kosten te vergoeden. De kosten bestaan uit de gemaakte verzend- en orderkosten.

 • Artikel 5. Prijzen

De vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn in Euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.

 • Artikel 6. Levering

De levertijd van de bloembollen op Green Garden is afgestemd op het plantseizoen. Buiten het plantseizoen kunt u een bestelling doen, welke tijdens het plantseizoen voor uw regio wordt geleverd. Binnen het plantseizoen wordt uw bestelling binnen enkele dagen tot maximaal een week verzonden. De bloembollen worden verzekerd verzonden. Bij een onvoorziene afwijking in de levertijden wordt u door ons geïnformeerd. Indien de overmacht toestand langer duurt dan dertig (30) dagen hebben zowel Green Garden als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd. De eventueel door Green Garden opgegeven levertijden zijn slechts indicatief! Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 • Artikel 7. Herroepingsrecht

Op verse producten als bloembollen is geen wettelijk herroepingsrecht van toepassing in verband met bederfelijke goederen. Klachten over de geleverde producten kunnen alleen in behandeling worden genomen als het gaat om een beschadiging van het product. Indien het product beschadigd geleverd wordt, dient Green Garden hier door middel van een foto binnen 14 dagen van op de hoogte gesteld te worden. Wanneer er inderdaad sprake is van schade, zal in overleg met de consument naar een passende oplossing gezocht worden. Ernstig beschadigde producten hoeven niet geretourneerd te worden..

 • Artikel 8. Leverbaarheid artikelen

Bloembollen zijn een natuurproduct. De beschikbaarheid is afhankelijk van de oogstresultaten van onze eigen teelt en die van onze leveranciers. Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet of zeer beperkt beschikbaar is. In dat geval zal Green Garden u een geschikte vervanger per e-mail voorstellen.

 • Artikel 9. Verantwoordelijkheid

De klant is geheel zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde goederen. Green Garden is niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen van onoordeelkundig, oneigenlijk of onjuist gebruik of misbruik.

 • Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van de overeenkomst aan Green Garden verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die in de overeenkomst staan, gaat over op de consument op het moment dat deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in bezit worden gebracht van de consument of een door de consument aan te wijzen derden.

 • Artikel 11. Klachten

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u Green Garden daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na aflevering te informeren via het e-mailadres info@greengardenflowerbulbs.nl

Scroll to top